1. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost http://www.fzoeu.hr/

2. Katastar      http://katastar.hr/dgu/home

3. Zemljišne knjige     http://e-izvadak.pravosudje.hr/

4. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja                                        http://www.mgipu.hr/img/grb_logo.png

5. Informacijski sustav prostornog uređenja   https://ispu.mgipu.hr/

6. Poduzetnički inkubator BIOS   http://inkubator.hr/

7. Grad Osijek     http://osijek.hr/

8. Osječko-baranjska županija   http://www.obz.hr/hr/

 

 

 

Statera d.o.o. za projektiranje i nadzor građenja, Osijek, J.J.Strossmayera 341, OIB 34209604397, IBAN: HR4923600001102477529

Registrirano kod Trgovačkom suda u Osijek, MBS 030159244, temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

Članovi uprave: Denis Škugor, Dalibor Peršić.